Komodity

Služby

Preprava

Hnojivá

Články

Galéria

O nás

Partneri

SK HU
circle Produkty
SAM 19N-5S SAMBO 250
Späť

SAM 19N-5S

N 19%

S 5%

KVAPALNÉ DUSÍKATÉ HNOJIVO S OBSAHOM SÍRY

Zloženie:

19 % N, N – 65 % amidická forma, 35 % amónna forma

• Obsah síry v %

min. 5.0

• Hodnota pH:

6,0 – 8,0

• Hustota v g/cm-3

1,22

Pri použití amónnej a amidickej formy dusíka počas vegetácie je veľkou výhodou oproti nitrátovej forme menšia potreba energie a rýchlejšie zabudovanie do aminokyselinových väzieb. Preto tento proces môže prebiehať aj pri nižších teplotách, predovšetkým v závere zimy a v predjarí. Naproti tomu nitrátový dusík musí byť po prijatí rastlinou najskôr premenený pomocou enzýmu nitroreduktázy do amónnej formy a až následne sa včleňuje do procesu syntézy aminokyselín.

Systém kontinuálnej výživy je pri prijímaní dusíka rastlinou energeticky menej náročný ako u hnojív s obsahom nitrátovej zložky N, čo spôsobuje rýchlejšie zabudovávanie dusíka do procesu syntézy bielkovín.

Výhody:

• Eliminuje deficit síry v pôde

• Obsah síry v tekutej forme má fytosanitárne a fungicídne účinky

• Aplikácia dusíkatého hnojiva s obsahom síry výrazne ovplyvňuje utilizáciu dusíka

• Menšie riziko popálenia porastov s ohľadom na prítomnosť síranového aniónu.

• Umožňuje efektívnu formu hnojenia dusíkom a sírou v kombinácii ďalšími prípravkami

• Je vhodný pre hnojenie dusíkom v oblastiach kde je hodnota pH vyššia ako optimum

• Predlžuje čas účinku hnojiva vďaka kombinácii amoniakálneho a močovinového dusíka

• Zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie

• Je dostupný za ekonomicky výhodnú cenu

Rozsah a spôsob použitia:

Kvapalné NS hnojivo SAM 19N+5S je roztok síranu amónneho a močoviny. Hnojivo je možné použiť na základné hnojenie, na prihnojovanie počas vegetácie, na urýchlenie rozkladu zaoranej slamy a na prípravu širokej palety NPK suspenzií

Aplikáciu je možné uskutočniť pozemne postrekovačmi, leteckým postrekom a hnojivovou závlahou. Na základné dusíkaté hnojenie a pri predsejbovej príprave pôdy je ho možné použiť ku všetkým plodinám. Veľmi výhodne zapadá do systému hnojenia fosforom a draslíkom. Dobre sa uplatňuje aj v systéme minimalizačného spracovania pôdy a k medziplodinám.

Vzhľadom na to, že hnojivo obsahuje rýchlo aj pozvoľne resp. pomaly pôsobiace formy dusíka, je možné ním hnojiť na pôdach s dobrými sorpčnými vlastnosťami počas celej vegetácie pestovaných plodín

Výhodne je ho použiť k plodinám, ktoré dobre reagujú na hnojenie sírou (olejniny, obilniny, cibuľa, cesnak, ďatelinoviny, cukrová repa, sója, chmeľ, kŕmna repa, zemiaky, kukurica, strukoviny, vinič, ovocné kultúry a pod.)

Skupina plodín Dávka v l/ha

Obilniny

100 – 250

Okopaniny

150 – 400

Olejniny

100 – 250


Zelenina, z toho: Dávka v l/ha

Hlúboviny

200 – 400

Cibuľoviny

100 – 150

kvapalne-hnojiva

Síra patrí medzi základné makrobiogénne prvky, ktoré sú nevyhnutné na rast rastlín. Funkcia síry v rastline je v priamom vzťahu s metabolizmom dusíka. Síra je dôležitou zložkou aminokyselín ako sú cysteín a metionín. Obe aminokyseliny sú základnými stavebnými zložkami proteínov. Znížením ich obsahu sa obmedzuje syntéza bielkovín a v rastlinách sa hromadia jednoduché organické zlúčeniny dusíka a nitráty

Nedostatok síry v pôdnom prostredí vyvoláva v rastlinách poruchy metabolizmu, ktoré sa môžu pri hlbšom deficite na rastlinách prejavovať zmenami v ich habite. Prvým príznakom deficitu síry na rastlinách je žltnutie najmladších listov, pokles tvorby bielkovín a chlorofylu.

U nás sa z hľadiska potreby pre výživu rastlín využívaniu síry, či už vo forme pevných alebo tekutých hnojív, nevenovala v minulosti náležitá pozornosť

Zdôvodňovalo sa to produkciou síry vo forme oxidu siričitého priemyselnými podnikmi, ktoré pri výrobe energie používali fosílne palivá s vysokým obsahom síry a nízkou schopnosťou emisných zdrojov tieto oxidy síry zachytávať. V poslednom období obmedzovaním výrobnej činnosti priemyselných podnikov sa množstvo spotreby energie znížilo, čo sa následne prejavilo aj na spotrebe fosílnych palív a tým aj na výraznom znížení oxidu síričitého.

V dôsledku celkového poklesu organických a priemyselných hnojív, zvlášť hnojív s obsahom síry (síran amónny 24%S, jednoduchý superfosfát 12%S, nízko percentuálne draselné soli 5%S), ako aj ekologické opatrenia viedli k výraznému poklesu prísunu síry na poľnohospodársku pôdu a tým sa obmezilo antropogénne obohatenie pôdy sírou. V súčasnosti predstavuje prísun síry cez mokrý a suchý spad hodnôt od 5,0 – 12,0 kg S.ha-1, čo v žiadnom prípade nepostačuje pokryť potreby pestovaných plodín na síru.

kvapalne-hnojiva